Regulamin korzystania z zajęć prowadzonych w obiekcie Puławskiej Akademii Karate Tradycyjnego w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

 

Regulamin korzystania z zajęć prowadzonych w obiekcie
Puławskiej Akademii Karate Tradycyjnego w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 

W związku z sytuacją panującą w kraju i ogłoszeniem strefy czerwonej w powiecie puławskim informujemy, że działamy dalej, jednak pod nieco zmodyfikowanymi regułami. Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulami-nem (obowiązuje od 24 października 2020 r. do odwołania, będzie na bieżąco aktualizowany).


1. Wchodząc na teren obiektu Klubu, każda osoba akceptuje poniższy regulamin i dobrowolnie zobowiązuje się do jego stosowania. W przeciwnym razie osoba taka nie może przebywać w obiekcie Klubu.
2. W obiekcie bezwzględnie nie mogą przebywać osoby, które:
- obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
- są objęte kwarantanną lub izolacją,
- miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19,
- nie są członkami klubu prowadzącego zajęcia sportowe w tym lokalu (bądź ich opiekunami).
3. Każda osoba przed wejściem do obiektu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sporto-wego (o ile taki posiada) a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk.
4. W obiekcie nie może przebywać jednocześnie więcej niż 250 osób (do liczby tej nie wlicza się trenerów i pracowników).
5. Poruszając się po obiekcie Klubu, należy mieć szczelnie zasłonięte usta i nos. Przepis ten nie obowiązuje trenerów ani uczestników zajęć w trakcie ćwiczeń.
6. Na terenie obiektu klubu obowiązuje zakaz bezpodstawnego przemieszczania się Uczestników. Dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu przebrania się, odbycia aktywności (przejście na zajęcia i wyjście z nich) oraz skorzystania z wyznaczonych węzłów WC.
7. Kontakt z biurem Klubu (recepcją), inny niż na potrzeby obsługi Członka Klubu lub najemcy pomieszczenia, dokonywany jest wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Rekomendowane jest opłacanie składki oraz innych opłat poprzez przelew na rachunek bankowy Klubu, dostępny na stronie Klubu.
9. W celu uniknięcia gromadzenia się osób, zaleca się przybywanie do klubu już przebranym.
10. Wszystkie osoby korzystające z obiektu po zakończeniu zajęć są zobowiązane do niezwłocznego opuszcze-nia obiektu klubu w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
11. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległość między Uczestnikami, Trenerami oraz innymi osobami. Reko-mendowane jest minimum 1,5 a najlepiej 2 m.
12. W toalecie może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba (ewentualnie dziecko ze swoim rodzicem lub opiekunem).
13. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wy-rzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
14. Obowiązuje zakaz wnoszenia wody i napojów na sale ćwiczeń.
15. Po zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować po sobie sprzęt lub urządzenie treningowe udostępnio-nym środkiem do dezynfekcji. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez Uczestników z własnego sprzę-tu.
16. Uczestnicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez Trenera i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
17. Jeśli u uczestnika wystąpią niepokojące objawy chorobowe podczas korzystania z obiektu Klubu, zostanie on odsunięty od zajęć i poproszony o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitar-nym) do domu albo oddziału zakaźnego.
18. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 13 zostaną przerwane zajęcia, w celu gruntownej dezyn-fekcji przestrzeni, w których przebywał zakażony Uczestnik oraz dezynfekcji urządzenia/sprzętu, który był wykorzystywany przez niego w trakcie treningu.
19. Wszystkie zajęcia zostają skrócone o 15 min, aby przewietrzyć pomieszczenia oraz zdezynfekować kluczo-we miejsca.
20. Rodzice i opiekunowie proszeni są o przebywanie poza obiektem.
21. Obiekt pozostaje stale zamknięty dla osób postronnych.

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej