Płatności

PŁATNOŚCI w sezonie 2022/2023
(wersja skrócona)

RODZAJ SKŁADKI / OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ

Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY

składka członkowska za 1 osobę
(płatna do 15. dnia miesiąca)

130 zł

120 zł

składka członkowska rodzinna za 2 os.
(płatna do 15. dnia miesiąca)

220 zł

200 zł

składka członkowska rodzinna za 3 os.
(płatna do 15. dnia miesiąca)

300 zł

270 zł

składka członkowska rodzinna za 4 os.
(płatna do 15. dnia miesiąca)

360 zł

320 zł

składka członkowska
wniesiona po terminie
 

150 zł

150 zł

opłata wpisowa
(opłata dla osób wstępujących do Klubu)

60 zł

50 zł

opłata postojowa
(w przypadku zgłoszenia nieobecności dłuższej niż 1 miesiąc
do 15. dnia miesiąca, zamiast składki miesięcznej;
także opłata za lipiec oraz sierpień)

60 zł

50 zł

 

wyciąg z regulaminu opłat Klubu Sportowego Puławska Akademia Karate Tradycyjnego
obowiązuje na sezon 2022/2023

I. Składka członkowska, treningi

 1. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do regularnego, miesięcznego opłacania Składki Członkowskiej.
 2. Wysokość miesięcznej Składki Członkowskiej wynosi: 
  a) składka indywidualna (dla jednej osoby) - 130 zł,
  b) składka rodzinna: „1+” (2 osoby ćwiczące 120+100) 220 zł
  c) składka rodzinna: „2+” (3 osoby ćwiczące 120+100+80) 300 zł
  d) składka rodzinna: „3+” (4 osoby ćwiczące 120+100+80+60) 360 zł
 3. Składki członkowskie rodzinne dotyczą osób z jednego gospodarstwa domowego.
 4. Zniżka dodatkowa dla osób posiadających puławską i/lub ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny wynosi 10 zł/os. Zniżka nie jest ważna w przypadku wniesienia opłaty po terminie (15. dzień miesiąca).
 5. Składka Członkowska musi zostać opłacona najpóźniej do 15. dnia danego miesiąca. W przypadku braku wpłaty (bądź zgłoszenia dłuższej nieobecności, zob. pkt 7) w tym terminie, składka wynosi 150 zł.
 6. Opłata wpisowa: 60 zł (jednorazowa opłata przy składaniu deklaracji członkowskiej PAKT dającej pełne członkostwo w klubie).
 7. Opłata postojowa: 60 zł (przy zgłoszonej wcześniej na piśmie nieobecności trwającej ponad
  1 m-c w celu zachowania pełnego członkostwa w klubie, najpóźniej do 15. dnia danego miesiąca).
 8. Każdy członek klubu (opiekun prawny/rodzic – za osobę niepełnoletnią) zapoznanie się z obowiązującym regulaminem opłat potwierdza własnoręcznym podpisem (u instruktora prowadzącego zajęcia).
 9. Składka Członkowska nie podlega zwrotowi, również w przypadku późniejszej rezygnacji z członkostwa w Klubie czy też w przypadku nieuczestniczenia w treningach. Składka Członkowska nie jest opłatą za treningi, a świadczeniem okresowym na rzecz Klubu, które wnoszą wszyscy Członkowie Klubu (treningi są bezpłatne dla aktywnych Członków Klubu).
 10. W przypadku nieopłacenia Składki Członkowskiej w terminie do 15. dnia danego miesiąca, członkostwo zostaje zawieszone do końca tego miesiąca. W tym czasie osoba taka nie może dalej korzystać z praw członka klubu, czyli m.in. brać udziału w zajęciach, zawodach, egzaminach itp. Prawa członka są przywracane w momencie uregulowania składki (150 zł). W przypadku nieuregulowania składki w tej wysokości do końca miesiąca, osoba zostaje skreślona z listy członków klubu.
 11. Osoba, która została skreślona z listy członków bądź zrezygnowała z członkostwa, może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Klubu, pod warunkiem opłacenia składek za miesiące pomiędzy rezygnacją/skreśleniem a ponownym wstąpieniem do klubu. Ten zapis nie dotyczy przerwy trwającej 5 miesięcy lub dłużej. 
 12. Ze zniżek korzystać mogą tylko osoby, które mają wypełnioną i złożoną w Klubie deklarację członkowską oraz mają aktualną i opłaconą roczną licencję PUKT (informacje dot. licencji PUKT na stronie www.karate.pulawy.pl oraz www.pukt.pl).
 13. Dane do wpłat:
  Puławska Akademia Karate Tradycyjnego
  ul. Piłsudskiego 56, 24-100 Puławy
  BNP 66 1600 1462 1886 6191 5000 0001 
  Treść przelewu:
  imię i nazwisko osoby, która uczestniczy w zajęciach; składka członkowska za m-c ....
  lub opłata za trening w dniu/opłata postojowa, imię i nazwisko Członka Klubu
  Przykład: Jan Nowak, składka członkowska za m-c 9/2023
 14. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach może zostać przeksięgowana na późniejszy okres. Dzieje się to na wniosek zainteresowanego, decyzją Zarządu. Każdy przypadek rozpatrywany jest przez Zarząd indywidualnie, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.
 15. Każdej chętnej osobie przysługuje jeden bezpłatny trening próbny w ramach każdej z sekcji, pod warunkiem dostępności miejsc.

II. Wynajem sal

 1. Koszt wynajmu sali jest uzależniony od liczby godzin w tygodniu i wynosi odpowiednio:
  - 70 zł brutto/60 minut w przypadku pojedynczych godzin
  - 60 zł brutto/60 minut w przypadku umowy trwającej minimum miesiąc na korzystanie z sal co najmniej 2 godz. tygodniowo
  - 50 zł brutto/60 minut w przypadku umowy trwającej minimum miesiąc na korzystanie z sal co najmniej 4 godz. tygodniowo
  - 40 zł brutto/60 minut w przypadku umowy trwającej minimum miesiąc na korzystanie z sal co najmniej 8 godz. tygodniowo
 2. Koszt rezerwacji sali wynosi 50% ceny opisanej w pkt. 1. Poprzez rezerwację rozumie się niewykorzystanie sali w umówionych godzinach.
 3. Najemca może bezpłatnie korzystać z sali 10 min przed i po zajęciach, za które płaci, pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi zajęciami.
 4. Pozostałe warunki opisane są we „wzorze umowy najmu pomieszczenia”, znajdującego się w siedzibie Klubu.

  Klub Sportowy PUŁAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO BNP PARIBAS 66 1600 1462 1886 6191 5000 0001

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej