Płatności

PŁATNOŚCI w sezonie 2020/2021
(wersja skrócona)

RODZAJ SKŁADKI PODSTAWOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI KARTA DUŻEJ RODZINY

składka miesięczna 
- płatna do 15. dnia miesiąca

120 zł 90 zł
składka kwartalna 
- płatna do 15. dnia kwartału
300 zł -
składka semestralna ("półroczna")
- płatna do 15. dnia semestru
500 zł -
składka sezonowa ("roczna")
- płatna do 15. dnia sezonu, tzn. okres wrzesień-czerwiec
900 zł -
opłata za pojedynczy trening 
(dla osób z nieopłaconą składką)
25 zł 25 zł

wpisowe
(jednorazowa opłata dla nowych osób)

20 zł 20 zł

 

wyciąg z regulaminu Klubu Sportowego Puławska Akademia Karate Tradycyjnego
obowiązuje na sezon 2020/2021

I. Opłaty dla Członków Klubu w następującej wysokości:

 

 1. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do regularnego, okresowego opłacania Składki Członkowskiej.

 2. Podstawowa wysokość okresowej Składki Członkowskiej opłacanej w poszczególnych okresach wynosi odpowiednio: 

  a) Składka Członkowska opłacana miesięcznie: 120 zł, 

  b) Składka Członkowska opłacana kwartalnie: 300 zł, 
  Poprzez „kwartał” rozumie się okresy: 
  - październik – grudzień, 
  - styczeń – marzec, 
  - kwiecień – czerwiec; 

  c) Składka Członkowska opłacana semestralnie (tzw. półroczna): 500 zł, 
  Poprzez „semestr” rozumie się okresy: 
  - wrzesień – styczeń (I semestr), 
  - luty – czerwiec (II semestr);

  d) Składka Członkowska opłacana za cały sezon szkoleniowy (wrzesień-czerwiec) z góry: 900 zł.

 3. W przypadku, gdy okresowa Składka Członkowska jest opłacona za kolejną osobę z najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), przysługuje zniżka w wys. 25% dla drugiej osoby oraz 50% dla trzeciej i kolejnej osoby.

 4. Składka Członkowska musi zostać opłacona najpóźniej do 15. dnia danego okresu, za który jest opłacana (miesiąc/kwartał/semestr/sezon). Wszystkie wpłaty wniesione po tym terminie będą księgowane na poczet opłaty za pojedyncze treningi (patrz pkt 9).

 5. istnieje możliwość uczęszczania do dwóch sekcji jednocześnie. W tym przypadku Składka Członkowska jest równa Opłacie podstawowej + 50%. Opłacać można również pojedyncze treningi.

 6. W przypadku posiadania Puławskiej bądź Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, miesięczna Składka Członkowska wynosi: 
  - 90 zł dla pierwszej osoby, 
  - 70 zł dla drugiej osoby, 
  - 40 zł dla trzeciej osoby, 
  - 25 zł dla czwartej i kolejnych.

 7. Każdy nowo przystępujący Członek winien jest wpłacić jednorazową opłatę administracyjną, tzw. „wpisowe” w wysokości 20 zł.

 8. Składka Członkowska nie podlega zwrotowi, również w przypadku późniejszej rezygnacji z członkostwa w Klubie czy też w przypadku nieuczestniczenia w treningach. Składka Członkowska nie jest opłatą za treningi, a świadczeniem okresowym na rzecz Klubu, które wnoszą wszyscy Członkowie Klubu.

 9. W przypadku nieopłacenia Składki Członkowskiej w terminie, w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu) Członek Klubu uiszcza opłatę w wysokości 25 zł za każdy odbyty trening. Opłata ta jest stała i nie podlega żadnym zniżkom. W przypadku jednoczesnego nieopłacenia Składki oraz (po wezwaniu do zapłaty) niewniesieniu opłaty za pojedyncze, odbyte treningi w terminie 14 dni, Zarząd ma prawo skreślić Członka z listy Członków Klubu. 
 10. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach może jednak zostać przeksięgowana na późniejszy okres. Dzieje się to na wniosek zainteresowanego, decyzją Zarządu. Każdy przypadek rozpatrywany jest przez Zarząd indywidualnie, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

 11. Każdej chętnej osobie przysługuje jeden bezpłatny trening próbny w ramach każdej z sekcji.

 

II. Ustalić opłaty za najem sal w następującej wysokości: 

- 60 zł brutto/60 minut w przypadku pojedynczych godzin
- 50 zł brutto/60 minut w przypadku korzystania z sal minimum 2 godz tygodniowo
- 40 zł brutto/60 minut w przypadku korzystania z sal minimum 4 godz. tygodniowo
- 30 zł brutto/60 minut w przypadku korzystania z sal minimum 8 godz. tygodniowo

Najemca może bezpłatnie korzystać z sali 15 min przed i po zajęciach, za które płaci, pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi zajęciami. Pozostałe warunki opisane są we „wzorze umowy najmu pomieszczenia”, znajdującego się w siedzibie Klubu.


Klub Sportowy PUŁAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO     

BNP PARIBAS   66 1600 1462 1886 6191 5000 0001 

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej