Regulamin członkowski klubu

REGULAMIN CZŁONKOWSKI KLUBU SPORTOWEGO „PUŁAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO”

 I. Zasady członkostwa w KS PAKT

 1. Członkiem Klubu Sportowego Puławska Akademia Karate Tradycyjnego, zwanego dalej Klubem, Puławską Akademią Karate Tradycyjnego lub PAKT, może zostać każda osoba, która dokładnie zapozna się z regulaminami obowiązującymi w Klubie i zobowiąże się do ich przestrzegania oraz wypełni i podpisze deklarację członkowską. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnoletnia, prosi się rodziców lub opiekunów o zapoznanie dziecka z niniejszym regulaminem.

 2. Kandydat składa deklarację członkowską bezpośrednio w siedzibie Klubu. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona oraz podpisania przez kandydata. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminów obowiązujących w Klubie.

 3. Do deklaracji (najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia treningów) musi być dołączone aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w zajęciach karate lub judo. Badania powinny być powtarzane co pół roku.

 4. Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych przedstawia zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej, potwierdzające jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.

 5. Kandydat uiszcza jednorazową opłatę wpisową w wysokości 20 zł.

 6. Członek Klubu opłaca składkę członkowską płatną zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu. Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek w trybie, terminach i wysokości określonych w niniejszym regulaminie. Wpłaty wnoszone są z góry za dany miesiąc kalendarzowy. Składka członkowska wnoszona jest do 15. dnia danego miesiąca bądź kwartału.

 7. Składka/opłata obowiązuje wszystkich Członków Zwyczajnych.

 8. W przypadku nieopłacania składki przez jeden miesiąc osoba ta otrzymuje wezwanie do opłaty składki. W przypadku nieuregulowania zaległości w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania, osoba ta zostaje skreślona z listy członków Klubu. Osoba taka może ponownie zostać członkiem Klubu, musi jednak uregulować zaległe opłaty oraz ewentualne braki formalne, chyba że Zarząd Klubu postanowi inaczej.

 9. Członek Klubu ma prawo uczestniczyć w zajęciach, brać udział w obozach szkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich, reprezentować klub na zawodach sportowych, pokazach karate oraz innych zajęciach oraz imprezach organizowanych przez Klub.

 10. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Puławskiej Akademii Karate Tradycyjnego oraz uprawniającym do korzystania z usług Klubu jest poprawnie wypełniona, złożona w siedzibie Klubu deklaracja członkowska.

II. Płatności

Składka członkowska

 1. Każdy Zwyczajny Członek Klubu, korzystający z zajęć prowadzonych przez Klub zobowiązany jest do regularnego opłacania składki członkowskiej.

 2. Podstawowa opłata wynosi 20 zł za pojedynczą jednostkę treningową realizowaną przez Klub, w której bierze udział Członek Klubu. Opłata ta jest jednakowa dla wszystkich, nie podlega żadnym rabatom ani zniżkom.

 3. Istnieje możliwość opłacania Składki Członkowskiej, zwalniającej z opłaty za udział w zajęciach realizowanych przez Klub (jednostkowej opłaty opisanej w powyższym podpunkcie) w okresie w ramach jednej sekcji, za który została opłacona:
  a) Podstawowa wysokość
  miesięcznej Składki Członkowskiej wynosi 100 zł.
  b) Podstawowa wysokość
  kwartalnej Składki Członkowskiej wynosi 250 zł (poprzez „kwartał” rozumie się okresy: październik – grudzień, styczeń – marzec, kwiecień – czerwiec).
  c) Podstawowa wysokość
  półrocznej Składki Członkowskiej wynosi 400 zł.
  d) Podstawowa wysokość
  rocznej Składki Członkowskiej wynosi 700 zł.
  e) W przypadku, gdy Składka Członkowska jest opłacona za kolejną osobę z najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), przysługuje zniżka w wys. 25% dla drugiej osoby oraz 50% dla trzeciej i kolejnej osoby.
  f) Składka Członkowska musi zostać opłacona najpóźniej do 15. dnia danego miesiąca/ kwartału. Wszystkie wpłaty wniesione po tym terminie będą księgowane na poczet opłaty za pojedyncze treningi.
  g) Istnieje możliwość uczęszczania do dwóch sekcji jednocześnie. W tym przypadku Składka Członkowska jest równa Opłacie podstawowej + 50%. Opłacać można również pojedyncze treningi.
  h) W przypadku posiadania Puławskiej bądź Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, miesięczna Składka Członkowska wynosi:
  - 80 zł dla pierwszej osoby
  - 60 zł dla drugiej osoby
  - 40 zł dla trzeciej i kolejnych.
  Również w tym przypadku Składka Członkowska musi zostać opłacona najpóźniej do 15. dnia danego miesiąca. Wszystkie wpłaty wniesione po tym terminie będą księgowane na poczet opłaty za pojedyncze treningi, od których nie przysługują żadne zniżki.
  i) Każdy nowo przystępujący Członek winien jest wpłacić jednorazową opłatę administracyjną, tzw. „wpisowe” w wysokości 20 zł.
  j) 3. Składka Członkowska nie podlega zwrotowi, również w przypadku późniejszej rezygnacji z członkostwa w Klubie. W szczególnych przypadkach może jednak zostać przeksięgowana na późniejszy okres. Dzieje się to na wniosek zainteresowanego, decyzją Zarządu.
  k) Każdej chętnej osobie przysługuje jeden bezpłatny trening próbny w ramach każdej z sekcji.

 4. Podczas przystępowania do Klubu obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 20 zł. Można również opłacić koszt opcjonalnego, grupowego ubezpieczenia NNW.

 5. Składka Członkowska w lipcu i sierpniu wynosi 0 zł.

 6. Składkę Członkowską należy opłacać gotówką bezpośrednio w siedzibie Klubu lub przelewem na konto Klubu, podając Imię i nazwisko Członka Klubu oraz miesiąc, za który opłacana jest składka:
  Klub Sportowy PUŁAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO
  PKO BP
  73 1020 3219 0000 9202 0121 9088


III. Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Wszystkie poniższe zasady obowiązują na każdych zajęciach. Członek Klubu jest zobowiązany do ich bezwzględnego przestrzegania. Jeśli Członkiem jest osoba niepełnoletnia, za zapoznanie Członka z zasadami i za ich przestrzeganie odpowiada jego opiekun prawny.

 2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. Klub nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia, ignorując polecenia prowadzącego oraz nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 3. O wszystkich niedyspozycjach, złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem lub natychmiast po wystąpieniu dolegliwości w trakcie zajęć.

 4. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia znajdującego się na terenie działalności Klubu ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce, z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego itp., należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia Klubu, trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.

 5. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na zajęcia organizowane przez Klub.

 6. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty osobiste i/lub wartościowe, pozostawione w szatniach lub zgubione podczas treningu.

 7. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas drogi na zajęcia i z powrotem, a także w szatni i przed salą odpowiadają sami ćwiczący (rodzice lub opiekunowie w przypadku osób małoletnich).

 8. Zabronione jest korzystanie z podjazdów dla wózków niezgodne z jego przeznaczeniem.

 9. W przypadku podjęcia przez uczestnika treningu decyzji o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu ponosi on pełną odpowiedzialność w razie odniesienia urazu (kontuzji). W przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec Klubu, organizatorów, Związku, Zarządu, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

 10. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu grozi upomnieniem, naganą, wydaleniem z zajęć i odesłaniem pod opiekę osoby dyżurującej lub w ostateczności skreśleniem z listy członków.

 11. Statut, regulamin i zarządzenia Klubu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w biurze klubu, w godzinach działalności.

IV. Etykieta Dojo

 1. Kiedy wchodzisz do dojo lub je opuszczasz, stań w wejściu, przodem do sali, wykonaj ukłon i powiedz "OSS!". Jest to wyraz szacunku dla swojego treningu i osób znajdujących się w dojo, a także zewnętrzna oznaka dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.

 2. Na sali podczas zbiórki ustawiaj się w odpowiednim miejscu – ćwiczący najstarsi stopniem stają po prawej stronie, następnie młodsi stopniem, na końcu po lewej stronie ustawiają się osoby bez stroju (karate-gi).

 3. Podczas zbiórki zachowaj bezwzględną ciszę; postaraj skupić się na prawidłowym oddychaniu oraz wyciszyć umysł.

 4. Jeśli spóźniłeś się na zbiórkę, usiądź blisko wejścia w pozycji za-zen (pot. Seiza, zwany też siadem japońskim). Na komendę instruktora wstań, obróć się do niego przodem, wykonaj ukłon i powiedz "OSS" oraz "shitsurei shimasu" [wym. śtsurei śmas](„przepraszam, że przeszkadzam”), a następnie szybko dołącz do ostatniego szeregu ćwiczących lub we wskazane miejsce.

 5. Nie jedz, nie pal, nie żuj gumy w dojo. W czasie przerwy można pić, należy jednak robić to powoli, ostrożnie oraz jedynie w niewielkiej ilości.

 6. Podczas treningu szybko i sprawnie wykonuj polecenia instruktora. Nie spaceruj po dojo.

 7. Nie praktykuj kumite bez polecenia instruktora. Nigdy nie zaczepiaj ani nie zagaduj innych ćwiczących.

 8. Pod żadnym pozorem nie wychodź z szeregu bez zapytania instruktora o pozwolenie. Jeśli musisz opuścić swoje miejsce, nie przechodź między instruktorem a ćwiczącymi. Przejdź na bok za szeregiem, w którym stałeś, a stamtąd poruszaj się dalej.

 9. W dojo do instruktora i starszych stopniem zwracaj się używając należnego im tytułu (sempai, sensei). Gdy zwracają się do Ciebie, zrozumienie polecenia wyraź głośnym i wyraźnym "OSS".

 10. Poważnie podchodź do treningu. Nie śmiej się, nie chichotaj, nie rozmawiaj ani nie powoduj niepotrzebnych przerw w czasie treningu. Oczekując na kolejną komendę, zachowuj pozycję yoi (pozycja gotowości) lub usiądź w pozycji za-zen.

 11. Wszystkie polecenia instruktora wykonuj bez zbędnych pytań. Twój instruktor nie poprosi Cię o wykonanie czegokolwiek, czego sam nie wykonywałby wcześniej. Jeżeli nie jesteś w stanie poprawnie wykonać jakiegoś polecenia, wykonaj je najlepiej, jak potrafisz.

 12. Paznokcie muszą być zawsze czyste i krótko obcięte.

 13. Podczas przerwy nie opieraj się o ściany ani się nie kładź. Lepiej coś poćwicz zamiast tracić czas.

 14. Wszyscy ćwiczący są odpowiedzialni za czystość, porządek i bezpieczeństwo w dojo.

 15. Twoje karate-gi musi być zawsze schludne i czyste.

 16. Nie noś biżuterii ani zegarka podczas treningu.

 17. Wchodząc do dojo zmień obuwie, buty w których przyszedłeś pozostaw w wyznaczonym miejscu, po dojo poruszaj się w klapkach lub na boso.

 18. Osoby nie biorące udziału w treningu, które przebywają w dojo, powinny na czas zbiórki wstać i zachować bezwzględną ciszę.

 19. Osoby postronne przebywające w dojo również zobowiązane są do przestrzegania wszystkich powyższych reguł.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.08.2019 r.

 2. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez dziecko spoczywa na rodzicu bądź opiekunie prawnym.

 3. O sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzygają każdorazowo odpowiednie władze Klubu.

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej