Regulamin członkowski klubu

REGULAMIN CZŁONKOWSKI KLUBU SPORTOWEGO „PUŁAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO”
obowiązuje od 06.09.2017 r.

 

I. Zasady członkostwa w KS PAKT

 1. Członkiem Klubu Sportowego Puławska Akademia Karate Tradycyjnego, zwanego dalej Klubem, Puławską Akademią Karate Tradycyjnego lub KS PAKT, może zostać każda osoba, która dokładnie zapozna się z regulaminami obowiązującymi w Klubie i zobowiąże się do ich przestrzegania oraz wypełni i podpisze deklarację członkowską. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba małoletnia, prosi się rodziców lub opiekunów o zapoznanie dziecka z niniejszym regulaminem.
 2. Kandydat składa deklarację członkowską bezpośrednio w siedzibie Klubu. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona oraz podpisania przez kandydata. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminów obowiązujących w Klubie.
 3. Do deklaracji (najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia treningów) musi być dołączone aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w zajęciach karate. Badania powinny być powtarzane co pół roku.
 4. Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych przedstawia zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej, potwierdzające jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.
 5. Kandydat uiszcza jednorazową opłatę wpisową w wysokości 20 zł.
 6. Członek Klubu opłaca okresową składkę członkowską płatną w miesięcznych lub kwartalnych ratach określonych przez Zarząd Klubu. Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek w trybie, terminach i wysokości określonych w niniejszym regulaminie. Wpłaty wnoszone są z góry za dany miesiąc kalendarzowy. Składka członkowska wnoszona jest do 15. dnia danego miesiąca bądź kwartału.
 7. Składka obowiązuje wszystkich Członków bez względu na liczbę odbytych treningów w miesiącu.
 8. W przypadku nieopłacania składki przez jeden miesiąc osoba ta otrzymuje wezwanie do opłaty składki. W przypadku nieuregulowania zaległości w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania, osoba ta zostaje skreślona z listy członków Klubu. Osoba taka może ponownie zostać członkiem Klubu, musi jednak uregulować zaległe opłaty oraz ewentualne braki formalne, chyba że Zarząd Klubu postanowi inaczej.
 9. Członek Klubu ma prawo uczestniczyć w zajęciach, brać udział w obozach szkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich, reprezentować klub na zawodach sportowych, pokazach karate oraz innych zajęciach oraz imprezach organizowanych przez Klub.
 10. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Puławskiej Akademii Karate Tradycyjnego oraz uprawniającym do korzystania z usług Klubu jest poprawnie wypełniona, złożona w siedzibie Klubu deklaracja członkowska.

II. Płatności

Składka członkowska

 1. Każdy Zwyczajny Członek Klubu, korzystający z zajęć prowadzonych przez Klub zobowiązany jest do regularnego opłacania składki członkowskiej.
 2. Składka może być opłacana w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Składka miesięczna wynosi 100 zł a wymagalny termin jej płatności to 15. dzień bieżącego miesiąca kalendarzowego.
 3. Po tym terminie (15. dzień miesiąca) można wnosić opłaty jedynie za pojedyncze treningi w wysokości 25 zł/jednostkę treningową. Ewidencję udziału w zajęciach stanowi prowadzony przez instruktora Dziennik zajęć i na jego podstawie wyliczany jest miesięczny koszt zajęć (z wyłączeniem pkt. 2.).
 4. Podczas przystępowania do Klubu obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 20 zł. Można również opłacić koszt opcjonalnego, grupowego ubezpieczenia NNW (10 zł/rok).              
 5. Składka kwartalna wynosi 250 zł, jednak musi być opłacona najpóźniej do 15. dnia danego kwartału (październik-listopad-grudzień; styczeń-luty-marzec; kwiecień-maj-czerwiec).
 6. Składka Członkowska w lipcu i sierpniu wynosi 0 zł.
 7. Składka dla drugiej i kolejnej osoby z rodziny (rodzeństwa, rodziców) wynosi 50%, o ile jest opłacona do 15. dnia miesiąca. Po tym terminie obowiązuje opłata 25 zł/odbyty trening (patrz pkt. 3).
 8. Obniżona składka miesięczna dla osób korzystających z Puławskiej Karty Dużej Rodziny wynosi:
  - 80 zł miesięcznie za jedną osobę,      
  - 120 zł miesięcznie za dwie osoby,     
  - 140 zł miesięcznie za trzy i cztery osoby.          
  Aby zniżka została naliczona, musi obowiązkowo zostać opłacona do 15. dnia miesiąca!
 9. Składkę Członkowską należy opłacać gotówką bezpośrednio w siedzibie Klubu lub przelewem na konto Klubu, podając Imię i nazwisko Członka Klubu oraz miesiąc, za który opłacana jest składka:             
  Klub Sportowy PUŁAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO    
  PKO BP
  73 1020 3219 0000 9202 0121 9088

III. O sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzygają każdorazowo odpowiednie władze PAKT.

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa przy Centrum Sportu i Kultury BANZAI! w Puławach. Naszyym celem jest propagowanie oryginalnego japońskiego karate, czyli karate tradycyjnego. 
Karate może nauczyć się każdy...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej