Regulamin członkowski klubu

REGULAMIN CZŁONKOWSKI KLUBU SPORTOWEGO

„PUŁAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO”

I. ZASADY CZŁONKOSTWA W KLUBIE

 1. Członkiem Klubu Sportowego Puławska Akademia Karate Tradycyjnego, zwanego dalej Klubem, Puławską Akademią Karate Tradycyjnego lub PAKT, może zostać każda osoba, która dokładnie zapozna się z regulaminami obowiązującymi w Klubie i zobowiąże się do ich przestrzegania oraz wypełni i podpisze deklarację członkowską. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnoletnia, prosi się rodziców lub opiekunów o zapoznanie dziecka z niniejszym regulaminem.
 2. Kandydat składa e-deklarację członkowską poprzez konto w systemie PUKT. Deklaracja musi być dokładnie wypełniona przez kandydata bądź opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.
 3. Do deklaracji (najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia treningów) musi być dołączone aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w zajęciach karate. Badania powinny być powtarzane okresowo.
 4. Kandydat do udziału w treningach Kadry Klubu przedstawia zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej, potwierdzające jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.
 5. Kandydat uiszcza jednorazową opłatę wpisową w wysokości 60 zł.
 6. Członek Klubu opłaca składki członkowską płatną zgodnie z aktualnym Regulaminem Płatności. Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek w trybie, terminach i wysokości określonych w tym regulaminie.
 7. Składka/opłata obowiązuje wszystkich Członków Zwyczajnych.
 8. Każda osoba, która przebywa w placówce musi posiadać ważne członkostwo. W przypadku nieposiadania członkostwa upoważniającego do wejścia na teren Klubu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. Każde członkostwo określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 9. Otrzymanie dostępu do korzystania z Klubu jest równoznaczne z wykupieniem wybranego członkostwa – zgodnie z obowiązującym cennikiem, zaakceptowaniem regulaminu przez Członka Klubu, wraz z oświadczeniem i kartą zdrowia. Członek, który korzysta z Klubu lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

a)      Członkowie akceptują oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia zaznaczając checkbox na stronie przy zakupie członkostwa, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.

b)      Członek Klubu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klubu o zmianie danych osobowych.

c)      Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.

d)      Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

 1. W przypadku nieopłacania składki w terminie członkostwo zostaje zawieszone. W tym czasie osoba taka nie może dalej korzystać z praw członka klubu, czyli m.in. brać udziału w zajęciach, zawodach, egzaminach itp. Prawa członka są przywracane w momencie uregulowania zaległej oraz bieżącej Składki. W przypadku nieuregulowania składki w tej wysokości do końca miesiąca, osoba zostaje skreślona z listy członków klubu. Osoba taka może ponownie zostać członkiem Klubu, musi jednak uregulować zaległe opłaty oraz ewentualne braki formalne oraz na nowo wnieść opłatę wpisową.
 2. Kandydat zakłada indywidualne konto w systemie Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Po opłaceniu rocznej, indywidualnej licencji oraz wgraniu do systemu zdjęcia, w ciągu 6 miesięcy otrzymuje się plastikową kartę PUKT, za pomocą można naliczać wszystkie aktywności w klubie oraz związku.
 3. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Puławskiej Akademii Karate Tradycyjnego oraz uprawniającym do korzystania z usług Klubu jest poprawnie wypełniona, złożona w systemie PUKT e-deklaracja członkowska, oraz w/w karta.
 4. Członek Klubu ma prawo uczestniczyć w treningach oraz innych aktywnościach organizowanych przez Klub, brać udział w obozach szkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich, reprezentować klub na zawodach sportowych, pokazach oraz innych zajęciach i imprezach (współorganizowanych przez Klub.
 5. Każdy członek Klubu zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie NNW obejmujące uprawianie sportów podwyższonego ryzyka (karate, sztuki walki, sporty walki) oraz obozy i zawody sportowe. Wraz z deklaracją członkowską należy złożyć kopię posiadanego, aktualnego ubezpieczenia. W przypadku braku takiego ubezpieczenia, należy ją niezwłocznie wykupić.
 6. Trener/recepcjonista ma prawo nie wpuścić Członka do Klubu na zajęcia, których wcześniej nie opłacił:

a)      Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Klubu lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych Członków.

b)      Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Członka na zajęciach.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Wszystkie poniższe zasady obowiązują na każdych zajęciach. Członek Klubu jest zobowiązany do ich bezwzględnego przestrzegania. Jeśli Członkiem jest osoba niepełnoletnia, za zapoznanie Członka z zasadami i za ich przestrzeganie odpowiada jego opiekun prawny.
 2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć.
 3. O wszystkich niedyspozycjach, złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem lub natychmiast po wystąpieniu dolegliwości w trakcie zajęć.
 4. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Członka Klubu. Jednocześnie Członek deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Członek powyższe akceptuje, podczas akceptacji Regulaminu i nie wnosząc do niego uwag.
 5. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce, z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego itp., należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia Klubu, trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.
 6. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na zajęcia organizowane przez Klub.
 7. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Członek deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Klubu. Członek powyższe akceptuje, podczas akceptacji Regulaminu i nie wnosząc do niego uwag.
 8. Z zajęć nie wolno wychodzić, np. do toalety, do szatni itp. – chyba, że w asyście rodzica/opiekuna prawnego.
 9. Zabronione jest korzystanie z podjazdów dla wózków niezgodne z jego przeznaczeniem, np. zjeżdżanie po nich.
 10. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu grozi upomnieniem, naganą, wydaleniem z zajęć, okresowym zawieszeniem w prawach członka lub w ostateczności skreśleniem z listy członków.
 11. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z doświadczenia trenera. Zajęcia prowadzone w Klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 12. Klub nie oferuje swoim Członkom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Członek Klubu deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Członek Klubu taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 13. Trener w Klubie prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.  Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą. Członek przyjmuje to do wiadomości, oświadczając jednocześnie, że nie wpływa to na jego decyzje zakupową co potwierdza podczas akceptacji Regulaminu i nie wnosząc do niego uwag.
 14. Statut, regulamin i zarządzenia Klubu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w biurze klubu, w godzinach działalności.

 

III. ETYKIETA DOJO

 1. Na dojo wchodzimy przygotowani do treningu! To znaczy – toaletę i picie załatwiamy przed rozpoczęciem zajęć. Tak samo na Dojo nie ubieramy się – w momencie wejścia na salę jesteś już gotowy do treningu!
 2. Kiedy wchodzisz do dojo lub je opuszczasz, stań w wejściu, przodem do sali, wykonaj ukłon i powiedz "OSS!". Jest to wyraz szacunku dla swojego treningu i osób znajdujących się w dojo, a także zewnętrzna oznaka dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.
 3. Na sali podczas zbiórki ustawiaj się w odpowiednim miejscu – ćwiczący najstarsi stopniem stają po prawej stronie, następnie młodsi stopniem, na końcu po lewej stronie ustawiają się osoby bez stroju (karate-gi).
 4. Podczas zbiórki zachowaj bezwzględną ciszę; postaraj skupić się na prawidłowym oddychaniu oraz wyciszyć umysł.
 5. Jeśli spóźniłeś się na zbiórkę, usiądź blisko wejścia w pozycji za-zen (pot. Seiza, zwany też siadem japońskim). Na komendę instruktora wstań, obróć się do niego przodem, wykonaj ukłon i powiedz "OSS" oraz "shitsurei shimasu" (wym. śtsurei śmas, „przepraszam, że przeszkadzam”), a następnie szybko dołącz do ostatniego szeregu ćwiczących lub we wskazane miejsce.
 6. Nie jedz, nie pal, nie żuj gumy w dojo.
 7. W trakcie treningu nie opuszczamy sali – toaletę i picie obowiązkowo załatwiamy przed rozpoczęciem treningu.
 8. Podczas treningu szybko i sprawnie wykonuj polecenia instruktora. Nie spaceruj po dojo.
 9. Nie praktykuj kumite bez polecenia instruktora. Nigdy nie zaczepiaj ani nie zagaduj innych ćwiczących.
 10. Pod żadnym pozorem nie wychodź z szeregu bez zapytania instruktora o pozwolenie. Jeśli musisz opuścić swoje miejsce, nie przechodź między instruktorem a ćwiczącymi. Przejdź na bok za szeregiem, w którym stałeś, a stamtąd poruszaj się dalej.
 11. W dojo do instruktora i starszych stopniem zwracaj się używając należnego im tytułu (sempai, sensei). Gdy zwracają się do Ciebie, zrozumienie polecenia wyraź głośnym i wyraźnym "OSS".
 12. Poważnie podchodź do treningu. Nie śmiej się, nie chichotaj, nie rozmawiaj ani nie powoduj niepotrzebnych przerw w czasie treningu. Oczekując na kolejną komendę, zachowuj pozycję yoi (pozycja gotowości) lub usiądź w pozycji za-zen.
 13. Wszystkie polecenia instruktora wykonuj bez zbędnych pytań. Twój instruktor nie poprosi Cię o wykonanie czegokolwiek, czego sam nie wykonywałby wcześniej. Jeżeli nie jesteś w stanie poprawnie wykonać jakiegoś polecenia, wykonaj je najlepiej, jak potrafisz.
 14. Paznokcie muszą być zawsze czyste i krótko obcięte.
 15. Podczas przerwy nie opieraj się o ściany ani się nie kładź. Lepiej coś poćwicz zamiast tracić czas.
 16. Wszyscy ćwiczący są odpowiedzialni za czystość, porządek i bezpieczeństwo w dojo.
 17. Twoje karate-gi musi być zawsze schludne i czyste.
 18. Nie noś biżuterii ani zegarka podczas treningu.
 19. Wchodząc do dojo zmień obuwie, buty, w których przyszedłeś pozostaw w wyznaczonym miejscu, po dojo poruszaj się w klapkach lub na boso.
 20. Osoby nie biorące udziału w treningu, które przebywają w dojo, powinny na czas zbiórki wstać i zachować bezwzględną ciszę.
 21. Osoby postronne przebywające w dojo również zobowiązane są do przestrzegania wszystkich powyższych reguł.

 

IV. ODSTĄPIENIE I REKLAMACJE

 1. Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy. 
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy. 
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane kontaktowe: Klub Sportowy Puławska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Piłsudskiego 56, 24-100 Puławy, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w ust. 3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

 

V. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą. 

b)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą. 

c)      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 1. Członek Klubu ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.

 

VI. SIŁA WYŻSZA

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Członkiem Klubu.
 4. W przypadku, gdy Członek Klubu z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Członkowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Członkiem.
 6. Członek Klubu będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Członka Klubu sposób.
 8. Członek Klubu wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Członków Klubu w zajęciach, Członek oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Członek Klubu zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Członka Klubu każdorazowo Klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Klubem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni Członkowie Klubu chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 2. Klub informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi Członkami. Codzienna praca Klubu nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 3. Teren Klubu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Klubu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy Klubu i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 4. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Klubu bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Klubu, zajęć, wizerunku trenera czy innych Członków zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 5. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: LINK
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy                                      z Klubem, by Klub był w stanie rzetelnie wykonać usługę wobec Członka.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2023 r.
 8. O sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzygają każdorazowo odpowiednie władze Klubu w oparciu o Statut Klubu oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 1. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do regularnego, miesięcznego opłacania Składki Członkowskiej.
 2. Podstawowa wysokość miesięcznej Składki Członkowskiej od września do czerwca wynosi:

a)      w sekcji głównej - 170 zł,

b)      w sekcji zamiejscowej w Górze Puławskiej – 150 zł,

c)      w sekcji Animal Flow – 100 zł.

 

 1. Zniżki (mogą się kumulować):

a)      składka opłacona w terminie do 10. dnia miesiąca - upust 30 zł; 

b)      składka za drugą i każdą kolejną osobę z rodziny – upust 30 zł;

c)      w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny składka automatycznie obniżana jest o dodatkowe 20 zł (nr karty KDR należy podać przy składaniu deklaracji).

 1. Składka członkowska rodzinna dotyczy osób z jednego gospodarstwa domowego.
 2. Składka Członkowska musi zostać opłacona najpóźniej do końca miesiąca. Wyjątkiem jest miesiąc, w którym dana osoba przystępuje do klubu - wtedy termin płatności przypada na ostatni dzień danego miesiąca.
 3. Jednorazowa opłata wpisowa: 60 zł (opłata przy składaniu deklaracji członkowskiej PAKT dającej pełne członkostwo w klubie).
 4. Opłata postojowa: 70 zł (przy zgłoszonej wcześniej pisemnie nieobecności trwającej 30 dni lub więcej, w celu zachowania pełnego członkostwa w klubie).
 5. Wysokość składki w lipcu oraz sierpniu wynosi 70 zł/msc.
 6. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu oraz jego przestrzeganie jest warunkiem koniecznym utrzymania praw przysługującym Członkom Klubu.
 7. Składka Członkowska nie jest opłatą za treningi, a świadczeniem okresowym na rzecz Klubu, które wnoszą wszyscy Członkowie Klubu.
 8. Z tytułu świadczenia usług przez Klub Członek lub Opiekun zobowiązany jest uiszczać́ na rzecz Klubu miesięczną̨ opłatę̨ za przynależność́ do grupy stosownie do cennika dostępnego w niniejszym regulaminie płatności.
 9. Członek zobowiązany jest do ponoszenia całości kwoty za miesiąc, niezależnie od pojedynczych nieobecności na zajęciach, gdyż̇ opłata jest za przynależność́ do poszczególnych grup.
 10. W przypadku nieopłacenia Składki Członkowskiej w terminie, członkostwo zostaje zawieszone do momentu uregulowania zaległości. W tym czasie osoba taka nie może dalej korzystać z praw członka klubu, czyli m.in. brać udziału w zajęciach, zawodach, egzaminach itp. Prawa członka są przywracane w momencie uregulowania zaległości wraz z bieżącą składką. W przypadku nieuregulowania składki w ciągu następnych 30 dni, osoba zostaje skreślona z listy członków klubu.
 11. Składkę członkowską opłacamy wyłącznie poprzez System PUKT (Polskiej Unii Karate Tradycyjnego). W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach składkę można opłacić także gotówką u instruktora.
 12. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach może zostać przeksięgowana na późniejszy okres. Dzieje się to na wniosek zainteresowanego, decyzją Zarządu. Każdy przypadek rozpatrywany jest przez Zarząd indywidualnie, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.
 13. Aktywności organizowane dodatkowo (udział w zawodach, obozach, treningach wyjazdowych, seminariach itp.) mogą wymagać odrębnych opłat.
 14. Każdej chętnej osobie przysługuje jeden bezpłatny trening próbny, pod warunkiem dostępności miejsc.

  

                KLAUZULA INFORMACYJNA

                             do przetwarzania danych osobowych oraz monitoringu wizyjnego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:

 

1. Administratorem danych Członka Klubu jest Stowarzyszenie:     

Klub Sportowy „Puławska Akademia Karate Tradycyjnego”

ul. Piłsudskiego 56, 24-100 Puławy,

NIP 716-281-59-77, REGON 360-000-159

www.karate.pulawy.pl, tel. 535-500-365, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane osobowe (wraz z wizerunkiem osób) będą przetwarzane w celu świadczenia usług na podstawie statutu oraz regulaminów Stowarzyszenia.

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia.

4. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do innych podmiotów:    

- Polska Unia Karate Tradycyjnego         

- Urząd Miasta Puławy 

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

5. Członek Klubu (i/lub jego rodzic/opiekun prawny) ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania 

- usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania swoich danych       

- wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

- przenoszenia danych 

- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych   

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. Dana podane są dobrowolnie, ich podanie stanowi jednak warunek przystąpienia do Stowarzyszenia.

7. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

8. Siedziba Stowarzyszenia jest pod stałym monitoringiem wizyjnym. Osoba wchodząca na teren obiektu wyraża zgodę na nagrywanie. Jedynymi celami monitoringu są zapewnienie bezpieczeństwa oraz ewidencja obecności/użytkowania obiektu. Nagrania są automatycznie kasowane po upływie 1 miesiąca. Nagrania z kamer mogą być przekazane jedynie na wniosek Sądu.

 


 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Klubu.  

………………………………………  

………………………………………  

………………………………………  

Imię i nazwisko  

Adres  

  

Nazwa i adres przedsiębiorcy   

   

  

Oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość   

lub poza lokalem przedsiębiorstwa  

  

  

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……  

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..  

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..  

  

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….   

   

  

………………………………….         

 Podpis  

  

  

(*) Niepotrzebne skreślić  

1  podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług  

2  podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru 

 

 

 

 

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej