Oświadczenie zdrowotne CVD19

Oświadczam, że ja niżej podpisany/moje dziecko* ........................................................ ani żaden z moich domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni:
- NIE przebywał za granicą,
- NIE jest był ani nie jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna),
- NIE występują objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe).

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury oraz oświadczam, że wchodząc na teren obiektu PAKT, będę stosować się do wszystkich zaleceń i obostrzeń epidemiologicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w razie jakiekolwiek zmiany stanu rzeczy dotyczących w/w kwestii, natychmiast powiadomię władze klubu. Przyjmuję do wiadomości, że w takim wypadku nie będę mógł/nie będę mogła/moje dziecko nie będzie mogło* wejść na teren obiektu Klubu oraz uczestniczyć w zajęciach.   

Puławy, dn. ................................

*niepotrzebne skreślić

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej